ဆဒုံးေရတံခြန္ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၆ မိုင္ခန႔္အကြာ ဆဒုံးၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ဆဒုံးေရတံခြန္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ကိုလိုနီေခတ္က နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ဆဒုံးခံတပ္ေဟာင္း တည္ရွိခဲ့ရာ ဆဒုံးၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္မၽွ ကြာေဝးသည့္တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနားမွ ဝိုင္းေမာ္၊ ဝိုင္းေမာ္မွ ကန္ပိုက္တီ (တ႐ုတ္နယ္စပ္)ၿမိဳ႕သို႔ ကုန္သြယ္ကူးသန္းရာ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ား လာေရာက္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းမႀကီးေဘး၌ တည္ရွိသည္။ ဆဒုံး ေရတံခြန္သည္ အဆင့္ ခုႏွစ္ဆင့္ရွိၿပီး ေအးျမေသာ ေတာင္က်ေရမ်ား ၂၄ နာရီစလုံး စီးဆင္းေနသည္။

ေရတံခြန္အသြင္အျပင္
ေတာင္ျမင့္ေပၚမွ သဘာဝအတိုင္းစီးဆင္းလာေသာ ေရတံခြန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္မွာ မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ေပၚမွ စီးက်လာၿပီး (၈) ဆင့္မၽွရွိသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ေရတံခြန္မွာ မတ္ေစာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အလြတ္တမ္း ဆင္းတက္ရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားလည္း မေတာ္တဆမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ မတက္ၾကရန္လည္း သတိေပးထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ လာေရာက္သူအမ်ားစုမွာ အဆင့္(၄)ဆင့္ထိသာ တက္ေရာက္ၾကသည္။

Contact Us