ပုပၸါးေတာင္ျကီးသည္. မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းျခံ ခရိုင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ျမိဳ့ နယ္အတြင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ျမိဳ ၏ အေရွ့ေျမာက္ဘက္. ၁၀. မိုင္ ခန့္အကြာတြင္ တည္ရွိပါတယ္။ ပထဝီ အေန အထားအရဆိုပါက. ပဲခူးရိုးမ၏ ေျမာက္ဘက္စြန္း၌. သီးျခားတည္ရွိေနေသာ ေတာင္တန္းျကီးျဖစ္၏ ေျမျပန္ဝန္းက်င္အရပ္၌. ထူးထူးျခားျခားထိုးထြက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာေတာင္ကုန္ေတာင္တန္းအစုအေဝးျကီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္. ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ခ်ိန္ျဖစ္ပါက. မိုင္ေလးဆယ္ခန့္အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ ထဲမွာပင္ ေကာင္းစြာေတြ့ျမင္နိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမလတ္ ေဒသနွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္တိုမွာပင္ ခပ္ေရးေရးေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ဘူမိေဗဒပညာရွင္တို႔အဆိုအရ ပုပၸားေတာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ (၁၅) သန္းေလာက္က ေပၚထြန္းလာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။ျမန္မာရာဇဝင္ဆရာတို႔ကလည္း ပုပၸားေတာင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပုံကို ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္တြဲ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဘူမိပညာရွင္တို႔အဆိုႏွင့္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ မ်ားစြာ ကြာျခားလွေသာ္လည္း ပုပၸားေတာင္ေပၚေပါက္လာပုံ သေဘာသဘာဝကား အသိျခင္း တူညီၾကသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသားတို႔ ပုပၸားေတာင္ကို သမိုင္းမတင္မီ ပေဝသနီကာလကတည္းကပင္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ ၾကေၾကာင္း ခန႔္မွန္းရမိေပသည္။

ပုပၸားေတာင္သည္ ေက်ာက္ေခတ္ဦး အညာသားယဥ္ေက်းမွု (Anyathian Culture) ထြန္းကားခဲ့ရာ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္ ေရေၿမ တဆက္တစပ္တည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလက တည္းကပင္ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာအရပ္ ျဖစ္ေန ေကာင္းေလာက္ၿပီ ယုံၾကည္ရပါသည္။ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားလည္း ထိုနယ္ အႏွံ့မွ ေတြ႕ရွိရဖူးေသာေၾကာင့္ ဤအေတြး ဤအယူအဆ မွန္နိုင္ေကာင္းမည္ ထင္ပါသည္။ အေမရိကန္ပညာရွင္ မိုးဗီးယပ္စ္ (Movius) က ပုပၸားနယ္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္လူေန ရွိေနေၾကာင္း ကိုကား အခိုင္အမာဆိုခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ုပ္တို႔ေခတ္ ပညာရွင္တို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ နိုင္ေသးလၽွင္ ထို႔ထက္ တိက်က်ယ္ျပန႔္ေသာ အေျဖထြက္ေပၚလာ နိုင္စရာ ရွိပါေသးသည္။ပုပၸားေတာင္ ဝန္းက်င္ေဒသသည္ ေရွးက ယခုမ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အခါထက္ ရာသီဥတု ေကာင္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေတာလိုက္၍ လူေန၍ ေကာင္းေသာေနရာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းမ်ားတြင္ ပုပၸားေတာင္ကို ပုဂံေခတ္အပိုင္း၌ မ်ားစြာအေရးထား ေဖာ္ျပေပးေနသည္မွာ ထိုေဒသ သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ ကာလမ်ားကတည္းက စဥ္ဆက္မျပတ္ လူေနရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးပါေသာ ေနရာဌာန တခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ေက်ာက္ေခတ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္း ကာလ ယဥ္ေက်းမွုစတင္ထြန္းကားစျပဳကတည္းက ထူျခားေသာ ေတာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အားထားကိုးကြယ္ ေလာက္ေသာ (ျမင့္ျမတ္ေသာ နတ္) ေတာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကမိမည္မွာ ယုံမွားသံသယ ကင္းပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပုပၸားကို နတ္တို႔ေနရာဟူ၍ လက္ခံယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။

Contact Us