ကယားျပည္နယ္၏ က်က္သေရေဆာင္ ကိုးစိတ္ကိုးမႊာ ကြဲေနၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္ထြဋ္ ကိုးခုရွိေသာ သီရိမဂၤလာေတာင္သည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္အရပ္တြင္ တည္ရွိပါတယ္။ ေရွးယခင္က မဂၤလာေတာင္ေတာ္ ဟုလည္းေခၚဆိုခဲ့သည္။ ကယားဘာသာျဖင့္ “ေဖာ္ျမဲ”၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ေတာင္ကြဲ”၊ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ “လြိဳင္ဖာဖတ္”ဟု တြင္သည္။ ေတာင္ေတာ္ျမတ္သည္ အျမင့္ ၃၈၇ ေပ ရွိသည္။

ကိုးစိတ္ကိုးမႊာ ကြဲေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္ထြဋ္တိုင္းတြင္ ေစတီေတာ္ တစ္ဆူစီ တည္ထားပါသည္။

ျပည္လုံးခ်မ္းသာ ေစတီေတာ္၊
ေရႊယပ္ေတာင္ ေစတီေတာ္၊
ေရႊရင္ေအး ေစတီေတာ္၊
ေက်ာက္သမၺာန္ ေစတီေတာ္၊
ေအာင္ေတာ္မူ ေစတီေတာ္၊
ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္၊
ေအာက္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ျမတ္၊
အထက္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာျမတ္၊
ေရႊျပည္ေအး ေစတီေတာ္ျမတ္ တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၂၂ ေတာင္ရွိ ေရႊယပ္ေတာင္ေစတီ၊ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၉ ေတာင္ရွိ ေရႊရင္ေအးေစတီ၊ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ကိုးေတာင္ရွိ ေက်ာက္သမၺာန္ေစတီကို၊ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၆ ေတာင္ရွိ ေအာင္ေတာ္မူေစတီႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ၊ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၂၄ ေတာင္ရွိ ျပည္လုံးခ်မ္းသာ (ပင္မေစတီေတာ္)ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ ကိုးေတာင္ရွိ ေအာက္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီ၊ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၂ ေတာင္ရွိ အထက္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီ၊ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၄ ေတာင္ရွိ ေရႊျပည္ေအးေစတီတို႔ကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုးကား
ျမတ္မင္းလွိုင္ ေရး- ျမန္မာျပည္ရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ား

Contact Us