ျမိတ္က်ြန္းစု (သို့မဟုတ္)ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ အဏၰဝါခရီးသြားေဒသ
—————————————————————————

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္အတြင္း တည္ရွိၿပီး ကြၽန္းေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကြၽန္းစုတစ္ စုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္း ေသာ အမ်ဳိးသားအဏၰဝါ ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ သည့္ လန္ပိကြၽန္းတည္ရွိသည့္ ကြၽန္းစုတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ေလ့လာသူမ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္ အရ ကုန္းေျမႏွင့္ေရစပ္မ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ ေသာ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာအမ်ဳိးအစား ၁၉၅ မ်ဳိး၊ ဒီေရေတာႏွင့္ သဲခံုေတာသဘာ ဝ ေပါက္ပင္အမ်ဳိးအစား ၆၃ မ်ဳိး ရွင္သန္ေပါက္ ေရာက္ပါသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ ပင္လယ္ေရျပင္ ေအာက္တြင္သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ဳိးစိတ္ ေပါင္း ၅၁၈ မ်ဳိး၊ ခ႐ုကမာမ်ဳိးစိတ္ ၉၁ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးရင္း ၄၂ မ်ဳိးတို႔ရွိၿပီး ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၂၂၈ မ်ဳိးတို႔ က်င္လည္က်က္စား လ်က္ရွိပါ သည္။

ထို႔အျပင္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ၁၉ မ်ဳိးႏွင့္ ေသြးေအးေသြးေႏြး သတၱဝါ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိေသာ ေဒသႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ကြၽန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေနထိုင္မႈဘဝထူးျခားလွေသာ ဆလံု လူမ်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္။ဆလံုလူမ်ဳိးမ်ား ကို ပင္လယ္အတြင္း ၌ ေနထိုင္ က်က္စားေသာ ေၾကာင့္ Sea Gipsy စုလည္း ေခၚတြင္ၾကပါ သည္။ ႐ိုးသားေအးေဆးစြာေနထုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴကိရိယာ မပါဘဲ ေရေအာက္ တြင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေနထိုင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးကြၽန္းအခ်ိဳ႕မွာ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း၊ အေနာက္ကြၽန္းနီကြၽန္း၊ ခရင္းခြကြၽန္း၊ ကြၽန္းဖီလာကြၽန္း ၊ ေျမာက္ေတာ္ ဝင္ကြၽန္း၊ ကြၽန္းအမွတ္ (၁၁၅)၊ ေညာင္ပီးကြၽန္း၊ ဘိုခ်ိဳကြၽန္း၊ လန္ပိကြၽန္း၊ ေက်ာက္သင္ပုန္းကြၽန္း၊ နတ္သမီးေရတြင္းကြၽန္းတို႔ ျဖစ္ ၾကပါသည္။

ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းသည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး စက္တပ္ေလွျဖင့္ ေလးနာရီခန္႔ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ ေသာ ခရီး အကြာ အေဝးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ကြၽန္း၏အတြင္းပိုင္းတြင္ သဲေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ကာရံထားေသာ ေရငန္ကန္တည္ရွိၿပီး ေရက်ခ်ိန္တြင္ ေရကူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊Kayak ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ၿပီး ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ကြၽန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္း ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ဘက္ကြၽန္းနီကြၽန္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာေပၚ တြင္ ေရငုပ္လ်က္ ေရေအာက္သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ေက်ာ္ ၾကားေသာ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ယြန္းယြန္းတြင္ တည္ရွိၿပီး စက္တပ္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္ပါက ငါးနာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ တည္ ရွိပါသည္။

အေနာက္နီကြၽန္းရွိ ေရေအာက္လိုဏ္ဂူ တြင္ သႏၲာေက်ာက္အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာႏွင့္ ပင္လယ္သတၱဝါအမ်ဳိးအစား ေျမာက္ျမားစြာ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႔အကြာအေဝးတြင္ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ သဲေသာင္ျပင္ရွိသည့္အျပင္ ေအာက္ခ်င္း ငွက္၊ ဂ်ီေလာင္ႏွင့္ ေတာဝက္ကဲ့ သို႔ေသာ သတၱဝါမ်ားရွင္သန္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကြၽန္း မွာ ခရင္းခြ ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။ ခရင္းခြကြၽန္း၏ ေတာင္ဘက္ တြင္ ျမန္မာအက္ဒမန္ အပန္းေျဖ စခန္း တည္ရွိပါသည္။

ကြၽန္းဖီလာကြၽန္းတြင္ ေတာတိရစၧာန္မ်ား သဘာဝအေလ်ာက္ ေနထိုင္က်က္ စားလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ကြၽန္းပတ္လည္တြင္ ျပန္႔ျပဴး ေသာ သဲေသာင္ ကမ္းေျခမ်ားရွိပါသည္။ အရံ ကြၽန္းငယ္ကေလးမ်ားရွိၿပီး ကြၽန္းအနီး တြင္ ေရေအာက္ အလွအပမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခံစား ႏိုင္သည့္ ေရေအာက္႐ႈခင္း မ်ား ရွိပါသည္။

ေျမာက္ေတာ္ဝင္ကြၽန္းသည္လည္း ေရ ေအာက္သဘာဝအလွအပမ်ား ၾကည့္႐ႈခံစား လိုသူမ်ားအတြက္ စြဲမက္ဖြယ္ကြၽန္းတစ္ကြၽန္း ျဖစ္ၿပီး လွပေသာ သဘာဝေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိလ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္းအမွတ္ (၁၁၅) ကြၽန္းသည္ စက္တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္ မ်ား အတြက္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားျခင္း၊ ကြၽန္း ေပၚသဘာဝအလွအပမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ ေရေအာက္သဘာဝ အလွအပမ်ား ခံစား ႏိုင္ျခင္း၊ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ငွက္ အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာ ေလ့လာႏိုင္သည့္ ကြၽန္း တစ္ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။

ေညာင္ပီးကြၽန္းသည္ ကြၽန္းအမွတ္ (၁၁၅) ကြၽန္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ကြၽန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ဆလံု ေက်းရြာတစ္ရြာတည္ရွိပါသည္။ ယင္းကြၽန္း ေပၚတြင္ ဆလံုလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ ဘိုခ်ိဳကြၽန္းသည္ လန္ပိကြၽန္း၏ ေတာင္ဘက္တစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိ ၿပီး ကြၽန္းေပၚတြင္ မႀကံဳဂလက္ဆလံုေက်းရြာ တည္ရွိပါသည္။ ကြၽန္းေပၚႏွင့္ ကြၽန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ားေျမာက္ျမားစြာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္သင္ပုန္းကြၽန္းသည္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ ၉၂ မိုင္ခန္႔အကြာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္း တည္ရွိပါသည္။ ကြၽန္း၏အလယ္တြင္ ေရငန္ ကန္ႏွင့္ ေက်ာက္ဂူ တစ္ဂူတည္ရွိၿပီး ေရက်ခ်ိန္ တြင္ ေရကူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရငန္ကန္ သို႔ အဝင္အထြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္းအတြင္းပိုင္း ေက်ာက္ဂူတြင္ ဇီဝဇိုး ငွက္ငယ္မ်ားသည္ အသိုက္ မ်ားေဆာက္ေန ထိုင္ၾကသျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘဘာဝငွက္သိုက္မ်ားကို ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ နတ္သမီးေရတြင္းကြၽန္း သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ၄၂ မိုင္အကြာအေဝးတြင္ တည္ရွိ ၿပီး သာယာ လွပေသာ သဲေသာင္မ်ား၊ အၿမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ ကြၽန္း တစ္ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါကြၽန္းမ်ားအျပင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေပးႏို င္သည့္ အျခားကြၽန္းမ်ားစြာလည္း ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေျမာက္ျမားစြာ တည္ရွိပါသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစု အတြင္း ပင္လယ္ေရျပင္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ မိုးရာသီမွအပ က်န္ရာသီမ်ားတြင္ ေရျပင္ အနက္ ၁ဝ ေပမွ ၁၅ ေပခန္႔အထိ သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္ကိုျမင္ရေလာက္ေအာင္ ေရ ၾကည္လင္မႈရွိျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

အထက္ပါ ေရေပၚေရေအာက္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ဝလွေသာ ၿမိတ္ ကြၽန္းစုအတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ခရီးလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီ အစဥ္ျဖင့္ စက္တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ားကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ စက္တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာလည္း တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္သည္ စက္တပ္ရြက္ေလွျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္လာသည့္ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္အေရအတြက္ အျမင့္မားဆံုးဝင္ေရာက္ ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

ယခုအခါ စက္တပ္ရြက္ေလွျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ား သာမက ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝုိက္ ကြၽန္းတခ်ိဳ႕သို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ ကြၽန္းပတ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားသာမက ျပည္တြင္း ဧည့္သည္မ်ားပါ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္လာပါ သည္။ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသ သည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားလာမည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

လႊမ္းမိုး (ဟိုတယ္/ခရီး)

Contact Us