မင္းလွခံတပ္သည္ မင္းလွၿမိဳ႕ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းထိပ္ တြင္ တည္ရွိၿပီးလၽွင္ ေလးေထာင့္စတုရန္းသဏၭာန္ ဆင္ဆင္ရွိ သည္။ မင္းလွခံတပ္မွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထား ေသာ ခံတပ္ျဖစ္၍ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရွိေသာ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္မွာ ေျမတြင္းခံတပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤခံတပ္ ၂ ခုစလုံး ကို သကၠရာဇ္ ၁၂၂၂-၂၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္၍ ၁၂၂၅ ခု ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့၏။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာ၌ ျပင္သစ္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္ အီတာလ်ံ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးေပါင္း ၂ ဦးတို႔က ျမန္မာစစ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ၾကေလသည္။ မင္လွခံတပ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ လို ေသာ အုတ္မ်ားကို မင္းလွၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ အင္းဖ်ားဆိုေသာ ေနရာႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ကပ္၍ တည္ရွိေသာ လက္လန္ဆိုေသာ ရြာကေလးအနီးရွိ ေနရာမ်ားတြင္ အုတ္ဖုတ္ လုပ္ရာ ယခုတိုင္ အင္းႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီးလၽွင္ ေရွးအုတ္ခ်ပ္ အခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕ရေသး၏။ အဂၤေတခင္းရန္ သဲကို မင္းလွအထက္
ရွိ ျမင္းက်ေတာင္ကမ္းပါးမွ သယ္ယူေပးၾကရေၾကာင္း၊ မင္းလွခံတပ္ေဆာက္ရာ၌ ေဖာ္စပ္ေသာ အဂၤေတတြင္ ထုံး၊ သဲ၊ ေရ၊ ထန္းလ်က္၊ အုံတုံ၊ ကၽြဲေကာ္မ်ား ေရာစပ္၍ ေမာင္းစင္ တြင္ ထည့္ေထာင္းရာ ေစးခၽြဲမွယူၿပီးလၽွင္ နံရံတြင္ ပစ္ၾကည့္ ေၾကာင္း၊ ပစ္၍ ကြာမက်ဘဲကပ္ေနမွ အဂၤေတအျဖစ္ အသုံးျပဳ ေၾကာင္း ဆိုေလသည္။


မင္းလွခံတပ္၏ အလ်ားမွာ(အျပင္မွ) ၁၇၃ ေပ ၇ လက္မ၊ ခံတပ္၏ အျပင္အနံမွာ ၁၃၁ ေပ ၄ လက္မျဖစ္ သည္။ ခံတပ္၏ အတြင္းအလ်ားမွာ ၁ဝ၈ ေပ ၈ လက္မ၊ အတြင္း အနံမွာ ၈၈ ေပ ၄ လက္မျဖစ္၏။ ခံတပ္အတြင္း ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္နံရံမ်ားမွ ခံတပ္အေပၚစႀကႍသို႔ တက္ေသာ အုတ္ေလွကား ႏွစ္စင္းရွိသည္။ အေပၚစႀကႍလမ္း အက်ယ္ ၂၁ ေပ ၆ လက္မျဖစ္၍ စႀကႍလမ္းမွ အျပင္အုတ္ရိုး ၏ အျမင့္ ၄ ေပ ၅ လက္မျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာ တြင္ ထူးထူးျခားျခား ပထမနံရံအုတ္ရိုးကို အျပင္မွအတန္ခြာ၍ အုတ္ရိုးတစ္ထပ္ထပ္၍ ကာရံထား၏။ ခံတပ္ေျမာက္ဘက္ မ်က္ႏွာ အုတ္ရိုး ၂ ထပ္စလုံး၏နံရံထုမွာ ၁၇ ေပ ၃ လက္မ၊ အုတ္ရိုး ၂ ခုၾကားရွိ ေျမဖို႔ထားသည့္ ေျမသားထုမွာ ၉ ေပ ၁ဝ လက္မ ရွိ၏။ အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာတြင္ နံရံမွာ အေတာ္ပင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေန၍ လူသြားစႀကႍမၽွသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ခံတပ္ အေပၚထပ္စႀကႍမွ စႀကႍအုတ္ရိုးေပၚသို႔တက္ရာ ေလွကားကေလး မ်ား ေထာင့္တိုင္းတြင္ရွိသည္။ ထိုအုတ္ရိုးေပၚတြင္ ကင္းေစာင့္ စစ္သား၏ေနရာႏွင့္ အလံတိုင္ရွိသည္။ ခံတပ္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ျပင္သစ္စစ္ဘက္အရာရွိတို႔ ႀကီးၾကပ္ သင္ၾကားေပးသည့္ တပ္မေတာ္မွ တပ္ခြဲအခ်ိဳ႕သည္ နယ္ျခား ကင္းတပ္ခြဲမ်ားအျဖစ္ ခံတပ္သို႔ေရာက္ရွိ တာဝန္ယူခဲ့ေလသည္။ မင္းလွခံတပ္တြင္ အေဝးပစ္အေျမာက္မ်ား ထားရွိ၏။ ခံတပ္ ၂ ခုစလုံးကို တည္ေဆာက္သည့္အတြက္ ေဒါင္းဒဂၤါး က်ပ္ျပားေရ ေငြေတာ္ ၇ သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်သည္ဟု ဆိုေလသည္။


၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပရင္ဒါဂတ္ ႀကီးမႉးေသာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားသည္ စစ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕ ေအာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ကြာရွိ အဂၤလိပ္-ျမန္မာနယ္ျခားျဖစ္ေသာ ဒဂုံေမာ္ေက်ာက္တိုင္ကို ျဖတ္ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ျမန္မာတို႔က အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ အဂၤလိပ္တို႔အား မခုခံခဲ့ေသာ္လည္း မင္းလွခံတပ္တြင္ ျမန္မာတို႔က အေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ေလသည္။ မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ ဓားလြယ္ခုတ္ ျမစ္ တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္မွလည္း ခုခံတိုက္ခိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ အဂၤလိပ္ကိုခုခံလၽွင္ သူပုန္ဟူေသာ အမိန႔္ေတာ္ ကိုပင္ ဂ႐ုမမူဘဲ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ဆက္လက္တိုက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ျမစ္စဥ္ဝန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းႀကီး မဟာသမိန္ဘရမ္း (မင္းလက္ဝါးႀကီး)၊ မင္းလွခံတပ္ ဦးစီးလက္ေရြးႀကီးေလွသင္း ဗိုလ္မင္းထင္ မင္းလွရဲေခါင္ သူရိန္ႏွင့္ ေဂြးေခ်ာင္းခံတပ္ ဦးစီး ျပည္လုံးအံ့ ေလွသင္းဗိုလ္ မင္းေက်ာ္ သိဒၶိရန္ေအာင္တို႔ ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္ တို႔ဘက္မွ က်ဆုံးေသာ စစ္ဗိုလ္၏ ဂူ ယခုတိုင္ မင္းလွတြင္ ရွိေသးသည္။ မင္းလွခံတပ္ကို အဂၤလိပ္တို႔က ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဈးအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ခံတပ္အျပင္ ဘက္နားတြင္ပင္ ေဈး႐ုံတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

Contact Us